Skip to main content

Verdiepende RI&E gevaarlijke stoffen

We voeren een verdiepende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uit op het gebied van gevaarlijke stoffen.

Componentenverrijking door een toxicoloog

Onze toxicologen zorgen voor de juiste data die nodig zijn om risico’s in te schatten.

Afleiden van grenswaarden door een toxicoloog

We helpen bij het vaststellen van grenswaarden voor gevaarlijke stoffen.

Beoordeling van processtoffen

Ons team beoordeelt gevaarlijke stoffen in processen, ook wel stoffen zonder eigenaar genoemd.

Blootstelling via de huid

We kunnen zowel kwalitatief als kwantitatief de risico’s van huidblootstelling in kaart brengen.

Blootstelling via inademing

We evalueren de risico’s van het inademen van chemische stoffen, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Gecombineerde blootstelling

Ons team kwantificeert de risico’s van gecombineerde blootstelling aan verschillende gevaarlijke stoffen.

Blootstellingsmetingen

We voeren metingen uit, volgens de norm (NEN-EN 689:2018 en), om blootstelling aan gevaarlijke stoffen nauwkeurig in kaart te brengen. We kunnen dit ook doen via biologische monitoring.

Beheersen

We bieden advies over het nemen van maatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie.

Schrijven van een programma van eisen

Onze experts helpen bij het opstellen van specificaties voor ventilatie- en afzuigsystemen en een programma van eisen.

Advies voor ‘Safe by design’- projecten

We bieden deskundig advies om veiligheidsaspecten in ontwerpprojecten te integreren met de focus op het voorkomen en minimaliseren van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Borgen

We kunnen helpen met de implementatie van werkplekinstructies en voorlichting voor werknemers over werken met gevaarlijke stoffen. Dit kan door gebruik te maken van de diensten van de Paltrock BioChem Academy.

Audits verdiepende RI&E gevaarlijke stoffen

Onze audits zorgen ervoor dat je verdiepende RI&E gevaarlijke stoffen altijd up-to-date is en blijft.

REACH

We bieden ondersteuning bij REACH-compliance, herclassificatie van producten, het opstellen van REACH-dossiers en het doen van beoordelingen in het kader van REACH. De term REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Zie ook de Begrippenlijst.

Opslag en vervoer

We helpen bij de naleving van PGS-richtlijnen, zoals PGS-15, en de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals ADR, ADN, RID en IATA/DGR. Zie ook de Begrippenlijst.

MET WIE WE WERKEN

Bij Paltrock Biochem werken we met én voor uiteenlopende bedrijven en organisaties.

Paltrock biochem vandaag

Filter

Chemische stoffen

REACH-wetgeving – nieuwe EUH-zinnen voor hormoon verstorende stoffen

REACH-wetgeving - nieuwe EUH-zinnen voor hormoon verstorende stoffen Als we praten over gevaarlijke stoffen, dan is de Europese REACH-wetgeving van groot belang en bepalend. Dit soort veranderingen of toevoegingen moeten worden verwerkt in de nationale wetgeving van elke lidstaat. Jaarlijks vinden er vaak meerdere wijzigingen of toevoegingen plaats. Daarom hebben…
Biologische agentia
Biologische agentia

Biologische agentia, de risico’s in kaart brengen

De kans is aanwezig dat je al wel eens van biologische agentia hebt gehoord, maar misschien weet je nog niet precies wat het inhoudt. Biologische agentia zijn alle soorten organismen die mensen, dieren, planten en bomen ziek kunnen maken. Biologische agentia zijn in principe overal te vinden. Ook op de…
Beroepsziekten

Arbovisie 2040

Arbovisie 2040 Op 31 oktober 2023 is de Arbovisie 2040 uitgebracht door de Nederlandse overheid. Deze visie is opgesteld op basis van een advies vanuit de SER en de horizonscan “De Toekomst van Gezond en Veilig Werken” die uitgevoerd is door het RIVM en TNO. Uit deze horizonscan zijn de…

Paltrock BioChem vacatures

Bekijk vacature(s)