Skip to main content

Paltrock BioChem B.V. gevestigd te Utrecht (versie 2024)

A. Definities en werkingssfeer

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Opdrachtnemer: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden;
  2. Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker
  3. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen welke tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.

B. Opdrachten en overeenkomsten

 1. De opdracht c.q. overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen als opdrachtgever bevestigt zich akkoord te verklaren met de uitgebrachte offerte of aanbieding. De bevestiging is gebaseerd op door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Een deelopdracht dient bij voorkeur schriftelijk te worden overeengekomen, met verwijzing naar een deel van de overeenkomst, dat van toepassing is.
 2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd of activiteit is gegeven.
 4. Als bij de uitvoering van een opdracht blijkt dat zich omstandigheden voordoen die een gewijzigde aanpak of uitvoering vergen, dan kan wijziging van de oorspronkelijke opdracht worden overeengekomen. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer hebben de plicht deze omstandigheden tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele kosten te bespreken.
 5. Opdrachtnemer bepaalt op welke wijze de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzing van de opdrachtgever omtrent uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
 6. Bij alle opdrachten is voor een juiste beeldvorming een zo groot mogelijke openheid in informatie noodzakelijk. Opdrachtgever verplicht zich tot het verschaffen van alle informatie, die naar de mening van opdrachtnemer in alle redelijkheid gewenst is om tot een juist oordeel te komen over de gegeven situatie. Voorts zal opdrachtgever bij de opdracht betrokken functionarissen op de hoogte stellen van de opdracht en hen medewerking opdragen.
 7. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan opdrachtnemer en alle andere informatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden beschouwd. Daarnaast zal opdrachtnemer eventuele rapporten, verslagen (inclusief die door opdrachtnemer zelf zijn geschreven) betreffende de opdracht niet ter inzage geven aan derden, tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.
 8. Partijen hebben, na aanvang van de werkzaamheden, het recht de overeenkomst éénzijdig te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden. Voor tussentijdse beëindiging is een opzegtermijn van twee maanden vereist. Bij opzegging door opdrachtgever heeft opdrachtnemer het recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen, die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

C. Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door opdrachtnemer tijdens de werkzaamheden verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, documenten, en/of werkwijzen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor de stukken waren bedoeld, of ter kennis aan derden worden gebracht.
 3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, waarbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

D. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer staat in voor een goede kwaliteit van haar werkzaamheden. Het (uiteindelijke) resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren, die buiten de invloed van opdrachtnemer vallen. Opdrachtnemer kan derhalve géén garanties geven m.b.t. te verwachten resultaten van de door haar verrichte onderzoeken, adviezen uitgevoerde opdrachten enz.
 2. Ook voor overmacht of onvoorziene situaties, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, en daaruit voortvloeiende gevolgen is opdrachtnemer niet aansprakelijk. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daarvoor in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en onvoorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder wordt mede begrepen ziekte van de projectuitvoerenden, stakingen en dergelijke.
 3. Aansprakelijkheid voor schade is slechts dan aanwezig, als kan worden aangetoond dat sprake is van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, die vermijdbaar zouden zijn geweest indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap, waarop in de gegeven situatie gerekend mocht worden, in acht genomen zouden zijn.
 4. Voor alle andere schade is opdrachtnemer niet aansprakelijk.
 5. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van het honorarium, verschuldigd voor overeengekomen werkzaamheden. Bij opdrachten met een langere looptijd wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium over de laatste drie maanden.
 6. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is bovendien beperkt tot de schade die aan opdrachtnemer wordt gemeld binnen het jaar na het beëindigen van de diensten. Latere vorderingen zijn niet meer ontvankelijk.

E. Honorarium, verrekening, opschortingsrecht

 1. De hoogte van het honorarium wordt in de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever vastgesteld of vloeit voort uit het gebruikelijke tarief, vermeerderd met een eventuele indexering.
 2. Facturering van het honorarium, vermeerderd met voorschotten en declaraties van derden, geschiedt maandelijks, na afloop van iedere kalendermaand, op basis van voortschrijding van de werkzaamheden. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta.
 3. Indien een afspraak niet binnen 24 uur door of namens de cliënt of vanwege de opdracht is geannuleerd, dan wordt de gereserveerde tijd tegen het overeengekomen tarief in rekening gebracht.
 4. Indien bij de overeenkomst géén betalingstermijn(en) is/zijn vastgesteld, dienen facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij overschrijding van deze of de in de overeenkomst vastgestelde betalingstermijn, is opdrachtgever in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie op ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
 5. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichting, zijn voor rekening van opdrachtgever. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 6. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 7. Eventuele wijzigingen in het honorarium voor opdrachten met een langere looptijd of opeenvolgende opdrachten worden door opdrachtnemer één maand van tevoren aan de opdrachtgever schriftelijk medegedeeld. Opdrachtgever heeft het recht om de verhoging van het honorarium te weigeren en de opdracht te beëindigen met ingang van de datum, waarop de verhoging van het honorarium van kracht zou zijn geworden.

F. Geschillen

 1. Geschillen, die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst, worden in eerste instantie langs minnelijke weg tot een oplossing gebracht. Opdrachtnemer neemt hiertoe het initiatief. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kan het geschil -bij uitsluiting van andere instanties- worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

G. Klachtenregeling

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk te worden vermeld, vergezeld van een duidelijke omschrijving en toelichting van de klacht(en).
 2. Elke regeling die is gesloten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, zullen worden berecht door de voor de plaats van onze vestiging bevoegde rechter.

Utrecht, 26 januari 2024

Trainingen Paltrock BioChem B.V.

Artikel 1 – Definities

Overeenkomst – Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4.

U – U, dat wil zeggen de werkgever (of diens werknemer ook wel de cursist) of de rechtsopvolgers van de werkgever of zzp’er die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een training van de Opleider afneemt

Training – Een training op uw locatie of die van Paltrock BioChem B.V., een online training of een e-learning.

Opleider – Paltrock BioChem B.V.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Indien de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard dan geldt dit voor alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training tussen U en de opleider.

Artikel 3 – Aanbod

De Opleider brengt het aanbod schriftelijk of elektronisch aan U uit.

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. De opdracht wordt aanvaard mits er over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige wilsovereenstemming bestaat tussen partijen. De wilsovereenstemming over de inhoud van de opdracht komt tot stand doordat enerzijds de Opleider op voldoende gedetailleerde wijze de nodige informatie verzamelt en anderzijds U naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de algemene voorwaarden trainingsen Paltrock BioChem B.V. door U. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt U hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen Opleider en U tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.

Artikel 5 – Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

 1. U kunt een voor een training afgesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen. De Opleider doet u hiervan een bevestiging toekomen. Wel bent U gebonden aan de volgende annuleringsregeling of tussentijdse beëindigingsregeling.
Type annulering Bedrag dat Opleider in rekening zal brengen
Annulering tot 2 maand voor aanvang 0% van de overeengekomen prijs zoals vermeld in de offerte en/of op het inschrijfformulier
Annulering tot 3 weken voor aanvang 50% van de overeengekomen prijs zoals vermeld in de offerte en/of op het inschrijfformulier
Annulering minder dan 3 weken voor aanvang 100% van de overeengekomen prijs zoals vermeld in de offerte en/of op het inschrijfformulier
Tussentijdse beëindiging 100% van de overeengekomen prijs zoals vermeld in de offerte en/of op het inschrijfformulier
 1. Annulering, voordat het onderwijs is begonnen of bij tussentijdse beëindiging, zal schriftelijk dan wel elektronisch plaatsvinden;

Artikel 6 – Auteursrechten

Het aangeboden trainingsmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door Opleider verstrekte zaken, zoals boeken, proefexamens, readers, modellen, technieken, instrumenten en software rusten auteursrechten van de Opleider of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder schriftelijke nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de Opleider worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de Opleider. De copyright/eigendomsrechten op de training berusten volledig bij de Opleider.

Artikel 7 – Prijswijzigingen

Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de training een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

Artikel 8 – Levering lesmateriaal

De Opleider levert het lesmateriaal tijdig, in overeenstemming met uw wensen, aan. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

Artikel 9 – Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst

 1. De training en het geleverde lesmateriaal moeten voldoen aan uw redelijke verwachting. Indien U uw verplichtingen niet nakomt dan is de Opleider bevoegd zijn verplichtingen op te schorten. Indien de Opleider zijn verplichtingen niet nakomt mag U uw verplichtingen opschorten. Bij gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. De Opleider heeft het recht van terughouding (retentie) als u tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
 3. Als één van de partijen in verzuim is met het nakomen van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 10 – Betaling

 1. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een, door de Opleider aangegeven, bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. Betaling van de training vindt plaats na dat de training heeft plaatsgevonden, met uitzondering van de e-learnings welke meteen betaald en beschikbaar zijn. De Opleider mag van u verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 30 werkdagen vóór de dag van aanvang van de training, is voldaan.

Artikel 11 – Niet-tijdige betaling

U bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De Opleider is gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de handelsrente in rekening te brengen en de overige kosten waaronder de buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 12 – Opschorten

Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal de Opleider het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van de ondernemer

Voor zover de Opleider toerekenbaar tekortschiet en U daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de Opleider beperkt tot vergoeding van directe schade. De totale schade die de Opleider moet vergoeden is nimmer hoger dan de kosten die U heeft voldaan voor de desbetreffende training waar de schade zich heeft gemanifesteerd.

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid

Door U verstrekte informatie wordt door de Opleider, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De Opleider conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 15 – Vragen en klachten

De Opleider heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden.

Artikel 16 – Geschillenregeling

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
 2. Opleider en U trachten er in goed overleg uit te komen. Indien dit niet lukt dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 17 – Aanvullende afspraken

Naast hetgeen is opgenomen in deze Algemene Voorwaarden kan Opleider met U aanvullende afspraken maken over (onder meer):

 • de bepaling van de doelgroep;
 • condities voor deelname, zoals vrijwilligheid van deelname;
 • de bepaling van de leerbehoefte;
 • het te hanteren opleidingsonderwerp;
 • de wijze van werken;
 • de te gebruiken materialen en/of technische hulpmiddelen;
 • de realiteitswaarde ten aanzien van de opleidingsverwachtingen;
 • de rol van de opleider(s);
 • de wijze waarop de opleiding geëvalueerd wordt;
 • de eventuele nabespreking;
 • de kostenraming;
 • de kosten trainingsmateriaal;
 • de eventuele reis- en verblijfkosten van de opleider;
 • de extra kosten voor opleidingen buiten de gebruikelijke werkdagen en werktijden;
 • de kosten voor accommodatie en voorzieningen zoals consumpties etc. en de taakverdeling van organisatie daarvan;
 • de betalings- en annuleringsregelingen (naast de in Artikel 5 genoemde afspraken);
 • bepalingen omtrent overmacht situaties;
 • de eigendoms- en auteursrechten inclusief copyright (naast bovenstaande);
 • de gewenste c.q. noodzakelijke nazorg;
 • het BTW regime wat van toepassing is.