Skip to main content

Arbovisie 2040

Op 31 oktober 2023 is de Arbovisie 2040 uitgebracht door de Nederlandse overheid. Deze visie is opgesteld op basis van een advies vanuit de SER en de horizonscan “De Toekomst van Gezond en Veilig Werken” die uitgevoerd is door het RIVM en TNO. Uit deze horizonscan zijn de belangrijkste arbeidsrisico’s inzichtelijk gemaakt. In de factsheet zie je een samenvatting van de resultaten van de horizonscan. Hieronder staan een aantal figuren uit de factsheet.

Hierin is duidelijk te zien dat:

1.) het percentage werkgerelateerd verzuim toeneemt:

2.) dat het aantal arbeidsongevallen en het aantal beroepsziekten toeneemt:

3.) het aantal mensen dat wordt blootgesteld aan bepaalde risico’s toeneemt:

4.) en dat nog steeds veel mensen overlijden door werkgebonden factoren:

Het is dus duidelijk dat er meer aandacht nodig is voor de arbeidsrisico’s. Kijkend naar de toekomst zijn er veel punten waar meer aandacht voor nodig is. Via de Arbovisie 2040 wil het kabinet ervoor zorgen dat werkenden in Nederland zo gezond en veilig mogelijk werken en geen gezondheidsklachten door hun werk krijgen, ook niet na hun pensioen. De Arbovisie 2040 bevat de missie, ambities en doelstellingen op het gebied van arbeidsomstandigheden richting 2040.

Centrale punten in de Arbovisie 2040

In de Arbovisie 2040 staan 3 punten centraal:

 • Preventie
 • Uitvoering
 • Kennis en handhaving

Ook zijn er 8 oplossingsrichtingen opgesteld die ervoor moeten zorgen dat deze doelen behaald worden.

 • Oog hebben voor specifieke kwetsbaarheden, bijvoorbeeld bij zzp’ers, platformwerkers en arbeidsmigranten. Het gaat hierbij om zogenoemde ketenverantwoordelijkheid.
 • Ontwikkelen en uitvoeren: met meer effect van verschillende soorten interventies, zoals financiële prikkels.
 • Het ontwikkelen van begrijpelijke Arboregels en toekomstbestendige kennisinfrastructuur, waardoor er overzicht is van alle kennis en deze goed toegankelijk is voor iedereen.
 • Hulp organiseren bij het opstellen en actualiseren van een kwalitatief goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
 • Het maken van arbobeleid gericht op preventie, bijvoorbeeld door de inzet van financiële prikkels.
 • Aandacht voor gezond en veilig werk in het onderwijs.
 • Inzet van Arbodeskundigen voor preventie en een andere financiering van arbozorg verkennen.
 • Borgen dat werkenden beter worden betrokken bij arbobeleid.

Al deze punten zijn uitgewerkt en terug te lezen in de volledige Arbovisie 2040.

Heeft u vragen over de Arbovisie 2040 of de impact op uw eigen bedrijf?
We helpen u hier graag verder mee! Neem contact met ons op via info@paltrock-biochem.com of via (030) 252 0345.

Meer lezen?

Website over de Arbovisie 2040: https://www.arboportaal.nl/campagnes/arbovisie-2040

Horizon scan: https://www.arboportaal.nl/binaries/arboportaal/documenten/rapport/2023/02/06/de-toekomst-van-gezond-en-veilig-werken-een-brede-horizonscan/Rapport+De+Toekomst+van+Gezond+en+Veilig+werken+-+een+brede+horizonscan+-+met+erratum.pdf